Výtvarné dielne v škole

Prehĺbiť poznatky o inováciách ŠVP (ISCED1 a ISCED2) a kľúčových kompetenciách vo výtvarnej výchove. Rozšíriť zručnosť plánovať výtvarné dielne. Rozvíjať schopnosti hodnotiť aktivity výtvarných dielní. Prehĺbiť poznatky o výchovno-vzdelávacích stratégiách vo výtvarných dielňach. Rozvíjať spôsobilosti aplikovať metódy rozvoja tvorivosti a zručnosti. Rozšíriť vedomosti o využití grafického programu GIMP vo vyučovacom procese. Rozvíjať kompetencie na prácu s grafickým programom GIMP.

Číslo akreditácie: 
1603/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: