Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce

Udržať a aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v súlade s požiadavkami novelizovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách - vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1500/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: