Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť

Rozvíjať a aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v súlade s požiadavkami revidovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách - vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1499/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: