Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia

Vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie spôsobilostí učiteľa pri práci s novými výkonovými a obsahovými štandardmi ako aj evaluačnými otázkami v novom dokumente pre materské školy

Číslo akreditácie: 
1494/2015 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia
Rozhodnutie o schválení: