Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra - časť hudobná výchova

Udržať a aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov pre oblasť predprimárneho vzdelávania v súvislosti s požiadavkami revidovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pre vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra - časť hudobná výchova.

Číslo akreditácie: 
1493/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: