Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Človek a príroda

Udržať a aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v súlade s požiadavkami revidovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách - vzdelávaciu oblasť Človek a príroda.

Číslo akreditácie: 
1492/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: