Nácvik komunikačných zručností na hodinách slovenského jazyka na 1.stupni ZŠ s VJM

Rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov primárneho vzdelávania v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským v oblasti rozvoja komunikačných zručností žiakov pomocou didaktických hier a použitím učebných pomôcok.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1141/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Nácvik komunikačných zručností na hodinách SJ na 1. st. ZŠ v školách s VJM
Rozhodnutie o schválení: