Využívanie tanca a tanečných aktivít v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Zámerom programu je inovovať informácie vychovávateľov o využívaní tanca a tanečných aktivít v rámci mimoškolskej činnosti detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Rozšíriť a prehĺbit odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti využívania tanca a tanečných aktivít v mimovyučovacom a výchovnom procese.

Číslo akreditácie: 
1080/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Tanec a tanečné aktivity
Rozhodnutie o schválení: