Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania

Program je zameraný na zvyšovanie profesijných kompetencií, poznatkov a zručností vychovávateľov potrebných na výkon pedagogickej činnosti zameraných na využívanie ľudových zvykov, tradícií a remesiel vo výchovnovzdelávacom
procese.

Číslo akreditácie: 
1071/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania
Rozhodnutie o schválení: