Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7522
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 16:45
Koniec podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 19:00
Počet hodín: 
14
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
5
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na vytvorenie a zdieľanie praktických ukážok vyučovacieho procesu a výmenu skúseností učiteľov prírodovedných predmetov a sociálnych vied na stredných školách. Východiskom pre praktické ukážky budú ponúknuté konkrétne materiály pre začlenenie environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania do rôznych učebných predmetov na stredných školách.
Hlavným zámerom ponúkaného vzdelávania je aktualizovať edukačný obsah v rôznych vzdelávacích oblastiach.
Výstupom dištančného vzdelávania bude príprava a prezentácia zážitkovej aktivity (scenár, edukačný projekt), ktorú bude možné uplatniť vo vybranom vyučovacom predmete.

Obsah vzdelávania ponúkne konkrétne materiály a nástroje pre účel inšpirácie a obohatenie vyučovania v troch oblastiach:

  1. výučba o klimatických zmenách a nadväzných súvislostiach (prírodovedné predmety, sociálne vedy),   RNDr. Silvia Szabóová
  2. výučba dejín inak – európska súťaž EUSTORY o novodobých dejinách s dôrazom na lokálnu históriu (dejepis, sociálne vedy), PhDr. Alica Virdzeková
  3. udržateľné bývanie ako praktická súčasť výchovy k environmentálnej zodpovednosti a zdravému životnému štýlu (sociálne vedy, prírodné vedy),  RNDr. Silvia Szabóová
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom 2-dielneho webinára je, aby účastník mal príležitosť využiť ponúkané zážitkové aktivity v uvedených témach a metodicky ich spracovať do vhodného obsahového štandardu predmetu.

Profesijná kompetencia: 
potvrdenie o aktívnej účasti: 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
dejepis
ekológia
etická výchova
fyzika
geografia
informatická výchova
nemám aprobáciu
občianska náuka
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  1. 30.9.2020, 17:00 – 19:00, webinár: prezentácia aktuálnych globálnych problémov s ukážkou prvkov, aktivít a materiálov dostupných online a vhodných na zaradenie do vyučovania, otázky a diskusia;
  2. 1.10.2020 – 15.10.2020, dištančné štúdium: spracovanie zážitkovej aktivity (scenár, edukačný projekt) pre vhodnú tému vo vybranom vyučovacom predmete, na základe ponúkaných zdrojov v prezentovaných témach environmentálnej výchovy a sociálnych vied;
  3. 15.10.2020: odovzdanie spracovaných výstupov lektorom;
  4. 21.10.2020, 17:00-19:00, webinár: prezentácia vybraných zážitkových aktivít účastníkmi, spätná väzba od lektorov a diskusia
Poznámka: 
Zúčastniť sa na podujatí môže iba registrovaný a prihlásený používateľ.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ