Marketing školy a školského zariadenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on-line miestnosť mpc/moodle
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
30
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia aktivít a výsledkov je v prípade marketingu kľúčová, v očiach verejnosti dokonca dôveryhodnejšia ako samotné úspechy a výsledky, ktoré je možné preukázať.  Uvedená skutočnosť ovplyvňuje aj súčasnú školu, preto je nevyhnutný rámcový výcvik a konfigurácia stratégií  vedúcich k optimálnemu marketingu, ktorý reaguje na konkurenčné prostredie. Táto zmena a potreba je aj následkom stratégie financovania školstva (v zmysle platnej legislatívy), kde „ boj“ o žiaka či klienka vedie školy i školského zariadenia k marketingovým stratégiám, ktoré je potrebné obohacovať o nové prvky a nápady v intenciách etiky.  Zároveň sa tým  vytvorila  aj paralela medzi súkromným sektorom a verejným vzdelávaním v súlade so súčasnými požiadavkami na vzdelávanie . Vzdelávanie je prioritne určené VPZ, ktorí majú ukončené FV a FIV, teda majú definitívu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Spracovať a analyzovať marketingové stratégie školy, alebo školského zariadenia.

Profesijná kompetencia: 
1.3 Koncepčne riadiť školu, školské zariadenie 2.3 Riadiť autoevalváciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia 4.1 Viesť ľudí
Kariérová pozícia: 
zodpovedný vychovávateľ
hlavný majster odbornej výchovy
riaditeľ
vedúci vychovávateľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Marketing a jeho možnosti v podmienkach škôl a školských zariadení 2h

2. Analýza súčasného stavu - etika v marketingu 2h (riešenie problémových úloh)

3. Tvorba marketingových stratégií v podmienkach škôl a školských zariadení 2h (realizačná časť)

Poznámka: 
Vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ