KEA01_04_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 7.12.2020 - 117365

Položky programu:

PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA 3 hod. (135 min.)
1. Odborno-didaktické východiská podpory a rozvíjania kreatívneho myslenia žiakov, 1.1 Kreatívne myslenie - - pojem, znaky a princípy kreativity, kreatívnej osobnosti a kreatívneho myslenia;