KEA01_04_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 18.12.2020 - 117371

Položky programu:

PaedDr. Ján Husár, PhD. 1 hod. (45 min.)
Odborno-didaktické východiská podpory a rozvíjania kreatívneho myslenia žiakov, 1.1 Kreatívne myslenie - - miskoncepty a bariéry pri tvorivom myslení;
PaedDr. Ján Husár, PhD. 2 hod. (90 min.)
Odborno-didaktické východiská podpory a rozvíjania kreatívneho myslenia žiakov, 1.1 Kreatívne myslenie - - tvorba postupu na odstránenie bariér pri kreatívnom myslení, možnosti rozvoja tvorivého myslenia