pedagogický asistent

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Posilňovanie čitateľských kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Lektor: 
Mgr. Marcel Kurty
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Lektor: 
Mgr. Eva Suchožová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Lektor: 
PaedDr. Viera Šándorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Totálna komunikácia nie len v edukácii detí a žiakov so sluchovým postihnutím

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
PaedDr. Elena Gažiová
Mgr. Peter Birka
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
prezenčne

Tradične netradičné - Vnímanie kultúrnych odkazov a ich využívanie vo vzdelávaní (Miesto konania: Revúca)

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Mgr. Katarína Babčáková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Materinský jazyk zrkadliaci sa v pisateľských a čitateľských zručnostiach žiakov

Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
prezenčne

Agátkine rozprávky a rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Využitie virtuálno-realitných technológií a piktogramov vo výchovno-vzdelávacom procese detí a žiakov s postihnutím.

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
PaedDr. Mgr. Darina Petriková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvíjanie myslenia žiakov prostredníctvom metódy 6 klobúkov

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zvyšovanie sebestačnosti detí a žiakov so špeciálnymi potrebami prostredníctvom služby RoboBraille

Lektor: 
Stevns
Ballieu Christensen
Forma podujatia: 
prezenčne

Zvyšovanie sebestačnosti detí a žiakov so špeciálnymi potrebami prostredníctvom služby RoboBraille

Lektor: 
Stevns
Ballieu Christensen
Forma podujatia: 
prezenčne

Holokaust nebol. Ako učiť o holokauste dnes?

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Mgr. Viktor Pončák
Mgr. Andrej Návojský
Mgr. Kristína Grečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Cieľom podujatia je prezentácia využívania pokročilých postupov a technológií virtuálnej reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human Computer Interaction) na lepšie, ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby detí s postihnutím v tých smeroch, ktoré sa vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi. Počas seminára bude predstavený koncept experimentálneho pracoviska pre praktické overovanie týchto technológií s premietnutím ich výsledkov do špeciálnej pedagogickej praxe práve na uvedenej spojenej škole. Ďalej budú prezentované niektoré podporné programové a prezentačné prostriedky v tejto oblasti. Osobitná pozornosť bude venovaná najmä prepojeniu uvedených technológií s výučbovým procesom u detí a žiakov s viacnásobným postihnutím. Je predpoklad, že sa pri využívaní prezentovaných prostriedkov dosiahne lepšie, ľahšie a rýchlejšie pochopenie bázických komunikačných metód deťmi a žiakmi s postihnutím, zvýšenie schopnosti ich správneho praktického použitia a začlenenia sa do modernej informačnej spoločnosti.

Odborní lektori: Doc. Ing. Branislav Sobota, PhD - autor projektu a PedDr. Mgr. Darina Petriková, PhD - autorka metódy piktogramov

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 10. október 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 10. október 2019 - 16:30

Ďalší odborný seminár z cyklu Zdravie a duševné zdravie s tabuizovanou témou: riziko samovraždy u detí a adolescentov

11:00 – 12:30   Riziko suicídia a formy suicidálneho správania u detí a adolescentov. Možnosti intervencie pedagogických a odborných zamestnancov.  (PaedDr. Lucia Mošková)

12:30 – 13:30  Diskusia k téme a reflektovanie vlastných pedagogických  a odborných  skúseností (PhDr. Iveta Martinčeková)

Kontaktná osoba:

PhDr. Iveta Martinčeková, MPC RP Bratislava   

Svoju účasť na seminári potvrďte e-mailom na adrese  iveta.martincekova@mpc-edu.sk

 

Začiatok podujatia: 
streda, 12. jún 2019 - 11:00
Koniec podujatia: 
streda, 12. jún 2019 - 13:30

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
piatok, 17. máj 2019 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 17. máj 2019 - 15:45

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

  Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov v spolupráci s Mestským úradom v Prešove , odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu dňa 17.4. 2019 organizuje metodický deň pod názvom V reálnom svete sú najchytrejší ľudia tí, ktorí robia chyby a učia sa. V škole sú najchytrejší tí, ktorí chyby nerobia(Róbert Kiyosaki), ktorého zámerom je zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov základných škôl mesta Prešov. Počas metodického dňa budú pedagógom, vychovávateľom predstavené nové aplikácie, edukačné postupy, inovatívne vzdelávacie metódy v modenom spôsobe vyučovania.

Začiatok podujatia: 
streda, 17. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 17. apríl 2019 - 15:00

Konferencia je zameraná na zvyšovanie úrovne poznania reálií Rómov. Zúčastniť sa jej môžu všetci pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pracujú s deťmi alebo žiakmi pochádzajúcimi z rómskej komunity. Bude prebiehať netradičnou formou, súťažami v oblasti poznania niektorých častí rómskych reálií, doplnená kultúrnym programom.

Začiatok podujatia: 
utorok, 9. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 9. apríl 2019 - 14:00

08:00 - 09:00 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.: Východiská výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

 09:15- 10:15 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.: Princípy realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

10:30 - 12:00 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.:Modely realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a modely service learningu

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 12:00