Internet a sociálne siete pod kontrolou

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=644
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na oblasť prevencie a eliminácie nežiaducich javov u žiakov spojených s využívaním internetu a sociálnych  sietí (ľudské práva, šikanovanie, kyberšikanovanie, netolerancia, nelátková závislosť na internete). Poznávanie bezpečného užívateľského prostredia je spojené s rozvojom schopností a zručností žiakov zhodnocovať internetové obsahy (rozlišovanie a hodnotenie dôveryhodnosti zdroja – využitie pre ochranu pred uvedenými javmi i pre učenie sa s využitím internetových zdrojov – napr. spracovanie školských projektov).  Tematické zameranie je využiteľné v širokom spektre vyučovacích predmetov, pri práci triedneho učiteľa, vychovávateľa, výchovného poradcu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Ciele  odborného seminára:

- rozvíjať kompetencie v oblasti plánovania, projektovania, realizácie vyučovania a identifikácie sociokultúrneho kontextu vývinu žiaka v súlade s profesijným štandardom 

- rozvíjať schopnosti a zručnosti v tvorbe metodických námetov a inšpirácií v súlade s tematickým zameraním seminára

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
psychológ a školský psychológ
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
odborný zamestnanec s 2. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program seminára: 

1.Fungovanie, využívanie a možné zneužívanie  internetu a sociálnych sietí.

2. Nežiadúce javy spojené s užívateľským prostredím internetu a sociálnych sietí. 

3. Zhodnocovanie internetových obsahov a postojov k nim (umenie jasného myslenia - napr. jav davovej psychózy, nesprávne pripisovanie významu, sklon prehnane reagovať na stimul, syndróm skupinového myslenia a ďalšie).

3. Využívanie internetových zdrojov v edukačnom procese.  Tvorba metodických námetov a inšpirácií pre  prax (pedagogický a odborný zamestnanec) v kontexte témy odborného seminára. 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ