Inšpirácie

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre PZ a OZ škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

Obsahom rubriky budú tipy na učebné činnosti overené v praxi, didaktické hry a iné aktivity, ktoré pripravili učitelia profesijného rozvoja MPC v spolupráci s lektormi a účastníkmi vzdelávania. 

Naším zámerom je podporiť uplatňovanie najlepších pedagogických skúseností v školách. Vytvorili sme priestor na vzájomné učenie a inšpirácie. V tejto časti môžete prezentovať vlastnú tvorivú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti, ktorá môže ako súčasť vášho profesijného portfólia slúžiť na preukázanie nadobudnutých a využívaných profesijných kompetencií.

K dispozícii budú aj audiovizuálne záznamy z webinárov MPC, metodické listy (KMI), didaktické pomôcky a iné materiály využiteľné na obohatenie a inovovanie vašich postupov a tvorivých činností v edukačnom procese.

Didaktické kartičky: frazeologizmy biblického pôvodu sa stali námetom na vytvorenie edukačnej pomôcky v rámci medzinárodnej spolupráce. Spolu bolo vytvorených dvadsať ilustrovaných didaktických kariet, ktoré sa dajú využiť na všetkých stupňoch vzdelávania a v rôznych vzdelávacích oblastiach. Sú k dispozícii v slovenskom, anglickom, nemeckom, rusínskom jazyku, s prekladom frazeologizmov do rómskeho jazyka, pre školy s vyučovacím jazykom maďarským aj v maďarskej jazykovej mutácii. Ilustrované didaktické kartičky sú výsledkom medzinárodnej spolupráce MPC v rámci projektu „Minulosť má budúcnosť“.

https://mpc-edu.sk/korene-a-hodnoty-biblicke-frazeologizmy-didakticka-pomocka

Učebné materiály (videá)  - Aktivizujúce metódy vo výchove

Aktivizujúce metódy vo výchove - Materiály IDP

Ide o súbory značnej veľkosti a ich sťahovanie vám môže trvať dlhšie. V prípade problémov so sťahovaním alebo spustením IDP postupujte podľa Sprievodcu inštaláciou a funkcionalitami IDP zverejneného na:

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/sprievodca_instalaciou_a_funkcionalitami_idp.pdf.

Materské školy Školské kluby detí CVČ – Mladší školský vek CVČ – Starší školský vek Školské internáty a špeciálne výchovné zariadnenia Špeciálne školy ZUŠ, konzervatóriá a odborné školy umeleckého zamerania

Future Classroom Lead (FCL):

Manuály na používanie online systémov MPC