Implementácia rozširujúceho učiva výtvarnej výchovy v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Udržanie si profesijných kompetencií potrebných na riadenie vyučovacieho a výchovného procesu, v ktorom sa majú dosiahnuť ciele rozvoja žiakov podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu prostredníctvom rozširujúceho učiva z maďarského výtvarného umenia a kultúrneho dedičstva v predmetoch výtvarná výchova a výchova umením.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
840/2012 - KV