Globálne porozumenie textu

Globálne porozumenie textu

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Globálne porozumenie textu

Cieľová skupina: jazyková úroveň B1

Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia – anglický jazyk

Kľúčové kompetencie:

kompetencia k celoživotnému učeniu sa

  • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,

sociálne komunikačné kompetencie

  • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia,

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

-           uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení.

Hlavný cieľ:

Vyvodiť podstatu (gist) textu.

 

Špecifické ciele:

  • určiť hlavnú myšlienku textu,
  • priradiť správny názov k novinovému   článku.

 

Prostredie: trieda

Forma a počty: samostatná práca, práca vo dvojici

Trvanie: 20 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Čítanie s porozumením v cudzích jazykoch sa javí často ako problém na všetkých úrovniach. Od žiaka sa žiada efektívne čítať rôzne texty v danom cudzom jazyku, porozumieť im a získať z nich potrebné informácie. Na rozvoj čítania s porozumením je potrebné trénovať aplikovanie rôznych stratégií a čiastkových spôsobilostí (subskills), medzi ktoré nepochybne patrí globálne porozumenie, selektívne porozumenie, detailné porozumenie textu, vyvodenie podstaty, vyvodenie hlavnej myšlienky, rozlíšenie hlavnej myšlienky od vedľajších detailov, porozumenie explicitne aj implicitne daných informácií, pochopenie vzťahov v rámci viet, pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez lexikálne kohézne prostriedky, pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez gramatické kohézne prostriedky, skimming, scanning atď. Prezentovaná edukačná aktivita je zameraná na vyvodenie hlavnej myšlienky, resp. podstaty (gist) v krátkych autentických textoch prevzatých z britských novín.

Potrebný materiál: výtlačky britskej tlače/novín

Opis postupu realizácie:

Učiteľ prinesie do triedy niekoľko výtlačkov anglických denníkov a otázkami zisťuje, aké anglické noviny žiaci poznajú, či už niekedy mali v rukách takýto denník, čo ich zaujalo a či už čítali nejaký článok v anglickej tlači. Pozornosť žiakov upriami na nadpisy článkov a zistí, či si žiaci podľa nadpisov vyberajú článok, ktorý budú čítať. Po krátkej diskusii učiteľ rozdá žiakom štyri krátke vytlačené texty, ktoré sú z anglických novín (Daily Mail, Daily Express, The Guardian, The Daily Telegraph). Každý text obsahuje úlohy s výberom odpovede – výber zo štyroch možností – (multiple choice), nechá žiakov, aby text prečítali potichu a vypracovali dané úlohy zamerané na globálne porozumenie textu, na vyvodenie hlavnej myšlienky. Žiaci dané úlohy vypracujú samostatne alebo vo dvojici (je to na voľbe učiteľa). Po skontrolovaní správnych odpovedí je potrebné žiadať od žiakov zdôvodnenie. Je to tiež dobrý spôsob, ako upriamiť pozornosť žiakov na dôležitosť nadpisov (titles), ktoré sú často postačujúce na to, aby sme sa rozhodli, či sa z nášho pohľadu oplatí text čítať.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Následne navrhujeme, aby žiaci doniesli krátke autentické články za účelom globálneho porozumenia textu, zistenia podstaty textu (gist). Žiaci sa sami pokúsia vytvoriť vhodné úlohy.

Autor/Zdroj: Mgr. Mária Marciová, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje: Marciová, M.: Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku, ISBN 978-80-8052-364-0

Richard R. Day, Editor: New Ways in Teaching Reading, ISBN 0-939791-45-5

Prílohy na stiahnutie:

Príloha: Texty z novín s úlohami