Existencia vzduchu

Existencia vzduchu

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

 

Názov: Existencia vzduchu

Cieľová skupina: materská škola, 5- až 6-ročné deti

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Podoblasť: Neživá príroda

Kľúčové kompetencie:

Kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť

Komunikačné kompetencie

Sociálne a personálne kompetencie

Pracovné kompetencie

Výkonový štandard:

Uvedie príklad javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu

Výchovno-vzdelávacie ciele:

Opísať na základe pokusov prítomnosť vzduchu

v prostredí

Prostredie:

Trieda materskej školy

Forma a počty:

Frontálna, skupinová (6 – 8 skupín), individuálna

Trvanie

30 – 45 minút, podľa potreby a záujmu detí

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Vzduch je nevyhnutný pre náš život. Bez neho by nebol život na Zemi. Pre deti je veľmi ťažké uvedomiť si jeho prítomnosť a význam, pretože ho priamo nevidia. Vzduch nemá farbu, nemá vôňu a nedá sa chytiť do ruky. Môžeme ho odvážiť, zohriať alebo naopak ochladiť, stlačiť alebo nechať expandovať. V rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda, podoblasť Neživá príroda sme sa zamerali na prejavy prítomnosti  vzduchu, vychádzajúc pritom zo základných poznatkov detí o pohybe vzduchu, ktoré poznajú z bežného života (prievan, vietor). Súčasťou vzdelávacej aktivity sú pokusy detí podporujúce ich zvedavosť, ktoré sú názorné a pomerne ľahko pochopiteľné. Pomáhajú deťom overiť si, že vzduch je všade okolo nás a pôsobí nielen na nás, ale aj na všetko okolo nás. V aktivite prostredníctvom pokusov dokazujeme spolu s deťmi existenciu vzduchu aj za prítomnosti vody.

Potrebný materiál:

sklenená fľaša, balóny, slamky, nádoba s vodou, PET fľaše s odrezaným dnom, ľad, plastový pohár, servítka, papier na ovievanie, pracovné listy (príloha B, C)

Opis postupu realizácie:

Motivácia/frontálne

Vnútornú motiváciu sa snaží učiteľka dosiahnuť výzvou pre deti, aby sa nadýchli a stlačili nos dvoma prstami. Po chvíli nos pustia a spoločne diskutujú, čo sa stalo (nemohli sme dýchať, lebo sme nemali vzduch). Diskusiu učiteľka usmerňuje na základe otázok (akej je farby; či ho vidíme; kde všade sa nachádza), prostredníctvom ktorých zároveň zisťuje, aké majú deti predstavy o vzduchu. Ponechá deťom priestor na vyjadrenie. Neskôr deťom učiteľka opisuje, že vzduch sa nachádza všade okolo nás, stále sa pohybuje, zaberá všetky prázdne priestory. Je vo vode, v rôznych predmetoch i v tele človeka. Je veľmi ľahký a neviditeľný. Ale existujú spôsoby, ako ho „vidieť“, čo si deti aj následne skúšajú. Napríklad fúkajú slamkou do vody – vzduch sa prejaví vo forme unikajúcich bubliniek; nafúknu balón a nechávajú unikať vzduch von alebo balón prasknú špendlíkom – počujeme silný zvuk, ktorý pri tom vznikne. Deti sa následne ovievajú papierom, čím vytvárajú prúd vzduchu. Tiež sledujú, ako vietor ohýba vonku stromy alebo vytvárajú v triede prievan a sledujú, kde je vzduch cítiť a kde nie, a vytvárajú predpoklad, odkiaľ kam sa vzduch pohybuje. Nakoniec si priložia ruku blízko k nosu a majú možnosť cítiť, ako vdychujú a vydychujú vzduch.

Skúmanie/objavná časť/v skupinách

Žrebovaním učiteľka rozdelí deti do skupín (ideálne trojčlenných). Každá skupina bude vystupovať s vlastnými spoločnými návrhmi. Učiteľka vysvetlí deťom, že od tejto chvíle sa budú v skupinách podieľať na spoločných pokusoch. Navodí atmosféru dôležitosti pokusov, pri ktorých každé dieťa bude mať možnosť vyjadriť svoj názor v rámci skupiny, vysvetliť ho a presvedčiť aj ostatné deti o jeho správnosti. Ich úlohou je v diskusii dospieť k spoločnému stanovisku.

 

Pokus 1a: Čo je vo fľaši

Do sklenenej fľaše vložíme balón a pokúsime sa ho nafúkať. Aj keď budeme čo najsilnejšie fúkať, balón nepôjde nafúknuť, pretože vo fľaši je niečo, čo nevidíme, ale bráni to v nafúknutí balóna. Je to vzduch.

 

Pokus 1b: Nafúknutý balón

Na hrdlo plastovej PET fľaše s odrezaným dnom s malým otvorom navlečieme balón. Spodnú časť fľaše ponoríme do teplej vody a pozorujeme (obr. 1).

Metodická poznámka: Ak fľašu ponoríme do nádoby s horúcou vodou, balón sa nafúkne. Ak fľašu ponoríme do nádoby s rozdrveným ľadom, balón spľasne (obr. 2).

Pozorovanie: Balón sa mierne nafúkol, pretože vo fľaši je vzduch, ktorý voda tlačí do balóna.

Vysvetlenie javu: Vzduch nie je dokonale stlačiteľný a má menšiu hustotu než voda. Keď nádobu uzavrieme vodou, teplý vzduch sa rozpína, je vytláčaný do balóna.

 

Pokus 1c: Sucho aj pod vodou

Pokrčenú servítku natlačíme na dno plastového pohára tak, aby nevypadla (obr. 3). Otočíme pohár hore dnom a ponoríme ho do nádoby s vodou (obr. 4). Deťom vysvetlíme, že pohár musíme do nádoby s vodou dávať vo vodorovnej polohe. Po chvíli pohár vyberieme a skontrolujeme servítku.

Pozorovanie: Servítka zostala suchá.

Vysvetlenie javu: Vzduch má menšiu hustotu ako voda. Je ľahší ako voda a stúpa hore, nemá ako z pohára uniknúť a namočiť servítku. V nádobe pod vodou je vzduch, ktorý bráni vode do pohára vniknúť.

 

Fixácia/aplikačná časť/individuálne

Svoje zistenia z pokusov samostatne zaznamenajú do pripravených pracovných listov. Ich úlohou bude vyfarbiť správne číslo pod tým obrázkom, na ktorom je pohár vo vode ponorený tak, že servítka ostala v pohári suchá.

 

Reflexia/frontálne

V rámci reflexie dáme deťom možnosť vyjadriť sa, ako vnímali priebeh pokusov, zistenia a diskusie v skupinách i medzi skupinami. V rámci ich sebahodnotenia či hodnotenia ostatných upriamujeme pozornosť na samotnú realizáciu jednotlivých pokusov, správnosť opisu prítomnosti vzduchu na základe zistení z pokusov. Dosahovanie stanoveného cieľa je hodnotené aj učiteľkou, ako aj správnosť plnenia zadanej úlohy na pracovnom liste.

  

Poznámky pre učiteľa:

Deti sa vlastnou skúsenosťou presvedčili o tom, kde všade mohli vidieť a cítiť vzduch. Overili si prítomnosť vzduchu vo vode, zistili, ako reaguje teplota vody na stúpanie vzduchu. Deti už mali predchádzajúce skúsenosti, preto sa mohli na overovanie získaných poznatkov využiť otázky typu: Ako dostaneme vzduch von z pohára? (nakloníme pohár a pozorujeme unikajúci vzduch vo forme bubliniek).

Vzduch, ktorý sa pohybuje, voláme? (vietor). Ako ho môžeme vidieť (keď sa roztočí vrtuľka, keď sa ohýbajú stromy vo vetre, keď sa nafúknu plachty na plachetnici), počuť (šumí, hučí, píska), cítiť? (vo vlasoch, vietor nás ochladzuje). Vietor môže byť slabý (vánok) a silný (hurikán, víchrica). Môže byť veľmi nebezpečný. Prečo potrebujeme vzduch? (aby sme mohli dýchať a žiť) Kto potrebuje vzduch? (rastliny, zvieratá, ľudia). Kde využívame prúdenie vzduchu? (na výrobu elektriny, v doprave, pri športoch; let balónom, windsurfing; na zábavu – púšťanie šarkana, roztáčanie veternej vrtuľky – príloha C).

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:  

V rámci uvedenej témy a stanoveného výchovno-vzdelávacieho cieľa môže učiteľka s deťmi realizovať pokusy v podobe hry s mydlovými bublinami (bublinový roztok – príloha A premiešame varechou, namočíme do roztoku ruku a prstom urobíme vo vzduchu kruh, fúkneme cezeň, aby sa tvorili bubliny; vyťahovanie bublín; tvorba bublinového hada) alebo hry s autami a nafúknutými balónmi, ktoré sú pripevnené na autá vzadu (auto pustíme a sfukovaním balóna sa dá auto do pohybu).

Autor/Zdroj:

PaedDr. Jana Paleschová, učiteľ profesijného rozvoja, regionálne pracovisko MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 2016. Bratislava: ŠPÚ. [online]. Dostupné z: https://lnk.sk/bzT3

http://fibonacci.truni.sk/prilohy/aktivity_2rocnikZS/vzduch_hmota.pdf

http://www.fyzikahrou.cz/sok/bublinoskola

http://www.activitybucket.com/creative-crafts/pinwheel-with-no-pin

 

Prílohy na stiahnutie:

 

Príloha A: Bublinový roztok

Príloha B: Pracovný list – pokus s pohárom

Príloha C: Pracovný list – papierová vrtuľa

Príloha D: Fotodokumentácia