Čo dokáže magnet

Čo dokáže magnet

 

KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA

Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

4. 6. – 10. 6. 2019

Názov: Čo dokáže magnet

Cieľová skupina: materská škola – predprimárne vzdelávanie, 5- až 6-ročné deti

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Dieťa počas činnosti získava elementárne základy uvedených kompetencií:

 • komunikačné kompetencie
 • pracovné kompetencie
 • kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť

 

 

Ciele: Výkonový štandard ŠVP:

 • opísať vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – magnetizmus,
 • vymenovať rôzne prírodné materiály,
 • opísať predmety z hľadiska materiálov a ich rôzne vlastnosti,
 • roztriediť predmety v skupine na základe určenej vlastnosti (materiál),
 • vybrať zo skupiny predmetov všetky predmety s danou vlastnosťou.

Prostredie:

materská škola, trieda

Forma a počty:

individuálna, skupinová

Trvanie:

20 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Vzdelávacia aktivita je využiteľná vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda, podoblasť: Prírodné javy – magnetizmus, ktorej cieľom je rozvíjať procesuálnu stránku poznávania prírody – dieťa sa venuje skúmaniu prírodných javov, opisuje, ako a kedy vybrané prírodné javy prebiehajú.

Potrebný materiál:

 • magnety rovnakého aj rôzneho tvaru, farby, veľkosti, intenzity magnetického poľa („silnejšie“ a „slabšie“ magnety)
 • 2 skupiny rôznych predmetov (kovové, nekovové, plastové, sklenené, gumené, papierové, spinky na spisy (rôznej veľkosti) atď.
 • predmety navonok rovnaké, ale s rôznymi vlastnosťami (2 lyžičky z rôznych kovov, rôzne mince atď.)
 • fixky, pastelky
 • pracovný list (príloha)

Opis postupu realizácie aktivity:

 1. Učiteľka pripraví stimulujúcu situáciu, ktorou vyvolá prirodzenú zvedavosť detí spoznávať fungovanie pozorovateľných javov: na zvislej plastovej podložke má pripravený predmet, napr.: kovovú spinku, ktorú zozadu pridržiava magnetom tak, aby ho deti nevideli. Spinkou môže pohybovať a zároveň kladie deťom otázku: Prečo spinka nespadne? Keďže deti majú skúsenosť s magnetmi z predchádzajúcich aktivít, uhádnu, že spinka sa drží pomocou magnetu. Odpoveďami detí si overuje ich aktuálne poznatky o magnetizme.
 2. Učiteľka sformuluje otázku: Ktoré predmety sú magnetmi priťahované a ktoré nie sú?

Deti rozdelí na dve skupiny a každej dá na skúmanie rovnaké predmety (6 – 10 predmetov z kovu, papiera, plastu, dreva, gumy, pričom kovové predmety budú z rôznych kovov). Deti si prezrú predmety a ich úlohou je rozdeliť ich podľa predpokladu, či budú alebo nebudú priťahované magnetom.

 1. Svoje predpoklady vyznačia do pracovného listu, úloha č. 1a) – príloha č. 1.

Učiteľka zisťuje, na základe čoho si deti svoje predpoklady vytvorili, ako ich argumentujú.

 1. Deti si overia svoje predpoklady použitím magnetov a svoje zistenia zaznačia do pracovného listu, úloha č. 1b) – príloha č. 1.
 2. Učiteľka pomáha deťom vyhodnotiť ich zistenia (porovnať s predpokladmi) z úlohy 1a, deti zhodnotia svoje predpoklady a verbalizujú nové zistenia (úloha 1c).
 3. Učiteľka spolu s deťmi vytvorí všeobecný záver (tvorba prírodovedného poznania). Sústreďuje pozornosť detí na to, že všetky predmety, ktoré sú nie sú priťahované magnetom, sú nekovové, ale nie všetky kovové predmety sú priťahované magnetom.

 

Poznámky pre učiteľa:

Úlohy zo vzdelávacej aktivity sú prírodovedne orientované a sú východiskom k ďalším otázkam technického charakteru (možné pokračovanie aktivity).

Spájaním prírodovednej a technickej stránky sa táto vzdelávacia oblasť prelína so vzdelávacou oblasťou Človek a svet práce, podoblasť: Materiály a ich vlastnosti, a čiastočne aj so vzdelávacou oblasťou Matematika a práca s informáciami, podoblasť: Logika.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

V téme magnetizmus je možné pokračovať ďalšou aktivitou, ktorou deti zisťujú, do akej vzdialenosti magnet priťahuje predmety a akú hmotnosť priťahovaných predmetov magnet udrží. Aktivitou sa zároveň rozvíja spôsobilosť pracovať podľa kresleného návodu a spôsobilosť merať.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Príloha č. 2: Vzdelávacia aktivita č. 2

Príloha č. 3: Pracovný list č. 2

Príloha č. 4: Pracovný list č. 3

 

Autor/Zdroj:

Mgr. Marta Remetová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie RP MPC Bratislava

 

Ďalšie zdroje:

ŽOLDOŠOVÁ, K., 2016. Človek a príroda, Metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Bratislava: ŠPÚ. ISBN 978-80-8118-172-6.

ŽOLDOŠOVÁ, K. a M. MINÁRECHOVÁ, 2015. Výskumne ladená koncepcia technického vzdelávania v materských školách. Trnava: VEDA. ISBN: 978-80-8082-855-4

MINÁRECHOVÁ, M. a K. ŽOLDOŠOVÁ, 2014. Človek a príroda, Metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Bratislava: MPC. ISBN 978-80-565-0025-5.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016. Bratislava: Štátny pedagogický ústav.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách [online]. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf

Adaptácie výkonových štandardov [online]. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/adaptacie_komplet_revizia_2016.pdf

Evaluácia v materskej škole [online]. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/evaluacia-ms_na_zverejnenie1.pdf