Čitateľské stratégie na 1. stupni ZŠ s VJM - I. časť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
ZŠ s VJM - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 15:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
1
Počet voľných miest: 
19
Tematické zameranie: 

Obsahom stretnutia budú námety na rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni ZŠ s VJM. 

Účastníci sa oboznámia s čitateľskými stratégiami využiteľnými vo vyučovacom procese pri spracovávaní textu žiakmi.

Aktívna časť: Vytvorenie plánu vyučovacej hodiny s použitím vybranej čitateľskej stratégie

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Hlavným cieľom podujatia je rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov, ktoré im umožnia tvorivo začleňovať čitateľské stratégie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie; 2.3 Relizovať vyučovanie;
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:00 - 14:30  Vybrané čitateľské stratégie využiteľné na prvom stupni ZŠ s VJM

14:30 - 14:45   Prestávka

14:45 - 15:30   Vybrané čitateľské stratégie využiteľné na prvom stupni ZŠ s VJM

Poznámka: 
Seminár sa uskutoční v maďarskom jazyku.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ