Čitateľská gramotnosť a metakognitívne stratégie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6454
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 10. december 2020 - 15:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na:
• explikáciu čitateľskej gramotnosti a činnosti práce s textom (výber a kritériá spracovania textov, tvorba úloh k textom, procesy porozumenia),
• metakogníciu v učení sa žiakov (metakognitívne vedomosti, zručnosti a presvedčenie),
• projektovanie vyučovania s využitím metakognitívnych čitateľských stratégií: K-W-L, štruktúrované čítanie,Porovnaj a rozlíš, Ja a text, Vennov diagram, SQ3R a i.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti čitateľskej gramotnosti a uplatnenia metakognitívnych princípov v edukačom procese.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj: poznať metódy sebavzdelávania
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Prvé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 9. 12. 2020 od 14:00h. do 15:30 h.

Druhé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 10. 12. 2020 od 14:00h. do 15:30 h.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ