Činnosť Metodicko-pedagogického centra v roku 2021

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) bude aj v novom roku 2021 realizovať vzdelávanie, organizovať atestácie a poskytovať odborno-metodickú pomoc pedagogickým zamestnancom (PZ) a odborným zamestnancom (OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci.

 

Vzhľadom na nutnosť aktualizácie a zdokonalenia technického zabezpečenia centrálneho informačného systému (CIS) bude prihlasovanie na vzdelávanie možné až od 11. 1. 2021. Počas vianočných prázdnin bude mať webová stránka MPC iba informačný charakter, nebude možná registrácia ani prihlasovanie na vzdelávanie.

 

Ponuka vzdelávania

 

V 1. štvrťroku 2021 otvoríme vzdelávanie v 16 schválených programoch vzdelávania a zrealizujeme 143 odborných podujatí. Ponuka vzdelávania v schválených programoch vzdelávania a ponuka odborných podujatí bude zverejnená na webovej stránke MPC, link: https://mpc-edu.sk/sk/ponuka-vzdelavania

 

V roku 2021 zaradíme do ponuky programy KVALIFIKAČNÉHO VZDELÁVANIA a v januári otvoríme 3 skupiny pre pedagogických asistentov a vychovávateľov:

 • Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov

 • Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov v školách pre deti alebo žiakov so ŠVVP, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a pre vychovávateľov v zariadeniach pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

V rámci ponuky FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA pokračujeme vo vzdelávaní 24 skupín základného modulu a 12 skupín rozširujúcich modulov. V januári 2021 otvoríme ďalších 9 skupín ZÁKLADNÉHO MODULU FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA a 12 skupín ROZŠIRUJÚCICH MODULOV PROGRAMU FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA:

 

V januári otvoríme 6 skupín ŠPECIALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA:

 • Uvádzajúci pedagogický zamestnanec (3 skupiny)

 • Výchovný poradca (3 skupiny)

Do ponuky zaradíme aj programy PREDATESTAČNÉHO VZDELÁVANIA pred 1. a 2. atestáciou podľa zákona č. 138/2019 Z. z. na získanie profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, ktorých absolvovanie môže byť žiadateľovi o vykonanie atestácie odporúčané na základe posúdenia atestačného portfólia.

ADAPTAČNÉ VZDELÁVANIE pre PZ budeme realizovať v prípade prejaveného záujmu v súlade s § 52 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.

 

V rámci implementácie NP Teachers od januára 2021 otvoríme na každom regionálnom a detašovanom pracovisku MPC nové skupiny podľa záujmu o vzdelávanie v schválených programoch INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA, link: https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania/programy-inovacneho-vzdelavania

 • PIV2 Metódy a techniky personalizovaného vyučovania

 • PIV2 Formatívne hodnotenie na podporu učenia sa žiakov

 • PIV2 Kooperatívne techniky na podporu učenia sa žiakov

 • PIV2 Podpora a rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov

 • PIV2 Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov – východiská tvorby inkluzívneho prostredia triedy a skupiny

 • PIV3 Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca

 

Aktuálne pripravujeme ďalšie programy inovačného vzdelávania. V 1. štvrťroku 2021 budeme pilotne overovať tieto programy:

 • PIV2 Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov – aplikácia aktivít na rozvíjanie inkluzívnej kultúry

 • Didaktické spracovanie materiálov zverejnených na edukačnom portáli VIKI

 • Využitie prostriedkov edukačného portálu VIKI na tvorbu didaktických materiálov

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov v školskom prostredí

 

Iné odborné činnosti      

 

V rámci NP Teachers ponúkame aj odborno-metodickú pomoc a podporu profesijného rastu vo forme tvorivých odborných výstupov (najlepších pedagogických a odborných skúseností, ďalej NOPS), ktoré sa stanú súčasťou profesijného portfólia autora. NOPS budú prezentované na odborných konferenciách na regionálnej úrovni. Podpora sieťovania PZ a OZ prostredníctvom učiteľských fór zabezpečí, aby sa prostredníctvom NOPS dostali do škôl a školských zariadení pedagogické inovácie. Súčasťou NP Teachers je aj poskytovanie individuálneho alebo skupinového poradenstva PZ a OZ a školským kolektívom. Prieskumy v rámci odborných aktivít projektu budú zamerané na zistenie potrieb PZ a OZ a miery využívania inovácií v edukačnom procese.

Na všetkých regionálnych a detašovaných pracoviskách MPC budeme realizovať ODBORNÉ PODUJATIA, link: https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania. Ponuka odborných podujatí (informačné semináre, odborné semináre, tvorivé dielne – workshopy a metodické dni) bude reflektovať témy na základe priorít MŠVVaŠ SR a plnenia vládnych, rezortných, medzirezortných a medzinárodných úloh v oblasti:

 • ochrany ľudských práv a práv národnostných menšín

 • používania štátneho jazyka na území SR

 • migračnej politiky

 • prevencie rizikového správania a podpory zdravia s dôrazom na školské prostredie,

 • funkčných gramotností – čitateľská, finančná, matematická, mediálna, environmentálna, prírodovedná...

 • problematiky boja proti extrémizmu, radikalizmu, diskriminácii, rasizmu, xenofóbii,

 • prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, prevencie drogových a iných závislostí

MPC bude priebežne monitorovať a vyhodnocovať záujem o jednotlivé podujatia aj v prípade naplnenia ponuky. PZ a OZ môže záujem o vzdelávanie označiť v CIS v časti Aktuálna ponuka a prihlasovanie „Mám záujem“. Na základe prejaveného záujmu MPC prispôsobí ponuku požiadavkám.

 

Forma vzdelávania 

 

MPC bude vzdelávanie zabezpečovať prezenčne, online alebo kombinovane v závislosti od situácie súvisiacej s mimoriadnymi opatreniami.

 

Projekty  

 

MPC okrem poskytovania rôznych foriem vzdelávania plní ďalšie úlohy v súlade so štatútom MPC. Implementuje štyri národné projekty:

 • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (PoP)

 • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (PoP II)

 • Profesijný rozvoj učiteľov (Teachers)

 • Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským (EDUK)

V rámci medzinárodnej spolupráce participuje na troch medzinárodných projektoch.

 

Viac o činnosti MPC získate na: www.mpc-edu.sk.

Prílohy: