Bocian

Bocian

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Bocian

Cieľová skupina:  5- až 6-ročné deti

Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť,  podoblasť –  prosociálne správanie

Súvisiace oblasti: človek a príroda, podoblasť – živočíchy

Kľúčové kompetencie:

- kompetencie k učeniu

- kompetencie k riešeniu problému

- kompetencie komunikatívne

- kompetencie sociálne a personálne

 

 

 

 

 

 

 

Výkonový štandard:
Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
Cieľ:
Na základe vypočutého príbehu deti dokážu zdôvodniť, že „kradnúť” je zlé, a vysvetliť, prečo je dôležité hľadať si kamarátov medzi ľuďmi, ktorí na ne majú pozitívny vplyv.
Výkonový štandard:
Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov spoznávaním spôsobu života vybraných druhov živočíchov.

Cieľ:
Pomocou obrázkov dieťa identifikuje rôzne druhy bocianov (bocian biely, čierny, kráľovský, červenohlavý, čiernokrký).

Prostredie: trieda materskej školy, domáce prostredie

Forma a počty: frontálna, individuálna – podľa aktuálnej situácie

Trvanie: 25 – 30 minút

 

Anotácia:

Aktivita je v rámci predprimárneho vzdelávania zameraná na vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť. Základné metódy využité v tejto vzdelávacej aktivite sú metóda riadeného čítania a metóda hry. Podstata metódy riadeného čítania spočíva v tom, že učiteľka (rodič) vyberie text, ktorý deťom číta po častiach. Po každej prečítanej časti kladie deťom alternatívne otázky. Prezentovaná aktivita môže prispieť k získavaniu kompetencií detí, ktoré smerujú k zodpovednému prosociálnemu správaniu. V prílohe č. 1 prezentujeme príbeh o bocianovi s konkrétnymi otázkami pre deti. V prílohe č. 2 opisujeme detailný postup výroby bábky bociana z odpadového materiálu a pomôcky, ktoré potrebujeme na jeho zhotovenie (možnosť spolupráce dieťa – rodič).

Potrebný materiál: obrázky rôznych druhov bocianov (bocian biely, bocian čierny, červenohlavý, čiernokrký, kráľovský); príbeh Bocian a jeho kŕdeľ, materiál na výrobu bociana.

Opis postupu realizácie:

Motivačná časť – Práca s obrázkami pri tabuli. Pýtame sa detí, čo vidia na obrázkoch a aký je rozdiel medzi týmito bocianmi na obrázku. Počas rozhovoru a opisu obrázkov sa deti zhodnú na tom, že aj keď je každý bocian iný, majú niečo spoločné. Každý bocian má inú farbu peria, ale majú rovnako dlhé nohy, dlhý krk a dlhé zobáky.

Učiteľka rozpráva:

„Bociany žijú neďaleko jazier a močiarov, lebo ich potravou sú ryby a zelené žabky. Majú dlhé nohy, aby mohli stáť aj v hlbokej vode, a dlhý zobák, aby mohli loviť v hlbokej vode. Bociany na jeseň odlietajú do teplých krajín a žijú v kŕdľoch. Všetci spoločne odlietajú na juh a na jar znova prilietajú k nám. Keď bociany prilietajú z teplých krajín, stavajú si nové hniezda na komínoch domov, elektrických stĺpoch, alebo na vysokých komínoch, aby nakládli vajíčka. Z nich sa vyliahnu mláďatká bociana. Niekedy dávno si ľudia priali, aby si bocian postavil hniezdo na ich komíne, lebo verili, že príchodom bociana do ich rodiny sa aj im narodí bábätko.“

 

Deti si počas ranného schádzania vyrobia bábku bociana. S vyrobenými bocianmi sa zahrajú vo vyznačenom močiari (lanom vyznačený priestor v triede).

  „Kráča bocian, kráča, v mláke nohy máča, každú chvíľu naďabí na ryby a na žaby.“

 

Hlavná časť – Po skončení učiteľka porozpráva deťom príbeh Bocian a jeho kŕdeľ (príloha č. 1).

Zámerom príbehu je, aby deti pochopili, že „kradnúť“ je zlé, a naučili sa oceniť veci, na ktorých pracovali iní ľudia. Počas čítania deťom vysvetlí, že slovo „kradnúť“ znamená vziať si niečo, čo nie je vaše a patrí to niekomu inému. Prostredníctvom príbehu sa deti učia povedať „nie“ v situáciách, ktoré to vyžadujú, a dokážu primerane obhájiť svoj názor. Po dočítaní príbehu sa pýtame detí:

 • Čo robí človek, ktorý kradne?
 • Prečo boli čiernokrké bociany nahnevané?
 • Páčilo by sa vám, keby vám niekto zobral niečo, čo je vaše?
 • Čo si myslíte o červenohlavých bocianoch? Sú to dobrí kamaráti? Prečo?
 • Mali by ste sa kamarátiť s niekým, kto vás nahovára robiť veci, ktoré sa nerobia?

Reflexia

 • Vrátime sa k príbehu a požiadame deti, aby si spomenuli na svojich kamarátov. Pýtame sa: Prečo ich máte radi?
 • Rozdáme deťom papiere a požiadame ich, aby nakreslili seba a svojich kamarátov.
 • Pripomenieme deťom, že kamaráti sú na seba dobrí a že je dôležité kamarátiť sa s ľuďmi, ktorí vám neublížia a nebudú vás navádzať na zlé veci.
 • Zdôraznime, že by mali byť ako biely bocian, ktorý sa nakoniec rozhodol kamarátiť s tými, ktorí ho nenahovárajú ku krádeži. Je dôležité vybrať si práve takého kamaráta.

Poznámky pre učiteľa: Hry a činnosti podľa výberu detí – výroba bociana z odpadového materiálu

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra – časť VV, podoblasť – Výtvarné činnosti s tvarom v priestore

Výkonový štandard: Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.

Cieľ: Strihaním, lepením a dotváraním detailov vyrobiť samostatne alebo s pomocou učiteľky bábku bociana.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

 • Výroba bociana z odpadového materiálu (rodič – dieťa; príloha č. 2)
 • Vyfarbovanie pracovných listov s uvedenou tematikou
 • Pohybová hra so spevom Bocian a žabky
 • Konštruktívne hry, hry s legom, puzzle
 • Čítanie príbehu Kvak a Čľup sú kamaráti (Arnold Lobel)

Autor/Zdroj: PhDr. Renáta Varhoľaková, učiteľ profesijného rozvoja, DP MPC Košice

Ďalšie zdroje: Metodika Aflatoun, Nadácia otvorenej spoločnosti

Prílohy na stiahnutie:

Príloha č. 1: Bocian a jeho kŕdeľ – príbeh

Príloha č. 2: Postup výroby bábky bociana