HODNOTENIE DIDAKTICKÝCH MATERIÁLOV DOSTUPNÝCH UČITEĽOM GEOGRAFIE V 9. ROČNÍKU ZŠ

Autor, Popis: 
Mgr. Kristína Vojtková
Anotácia: 
V posledných rokoch sa pri vyučovaní dáva veľký dôraz na využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) (Kalaš, 2000). Ich využívaním sa zároveň mení forma vyučovacej hodiny. Žiaci neprijímajú informácie len pasívne, ale aktívne sa zapájajú do poznávacieho procesu. Vyučovanie pomocou IKT slúži k lepšej názornosti preberaného učiva, čím žiakom sprístupní jednoduchšie, rýchlejšie a hlavne komplexnejšie pochopenie učiva (Fulková 2006). Na základe zistených informácií a pripomienok, ktoré sa týkali dostupných didaktických materiálov a ich hodnotení sme navrhli verziu pracovného listu a prezentácie, ktoré sa zameriavajú na Žilinský kraj. Vytvorené materiály boli otestované v rámci vyučovacích hodín geografie prostredníctvom IKT a sú dostupné vyučujúcim ako pomôcka pri učive o Žilinskom kraji.

...text clanku...

Časopis: 
BIGECHE