BBA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 26.10.2020 - 114136

Položky programu:

Mgr. Dana Váňová 3 hod. (135 min.)
Rozvoj emocionálnej zrelosti vedúceho zamestnanca, predchádzanie syndrómu vyhorenia a jeho príčiny, predchádzanie sociálno-patologických prejavov v správaní a ďalších negatívnych javov, využitie osobnostných predpokladov vriadení školy