BAA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 22.10.2020 - 113398

Položky programu:

RNDr. Ľuboslava Ferčíková 1 hod. (45 min.)
2. Základné pojmy, vzťahy a procesy projektového manažmentu
RNDr. Ľuboslava Ferčíková 1 hod. (45 min.)
3. Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia školy, školského zariadenia
PhDr. Darina Gogolová, PhD. 2 hod. (90 min.)
4. Projektový zámer, ciele a indikátory plnenia cieľov projektu, intervenčná stratégia projektu