Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

Priezvisko: 
 
Autori: 

Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

Legislatívne zmeny s platnosťou od 1. septembra 2008 menia postavenie a upravujú výchovu a vzdelávanie v základných umeleckých školách (ďalej ZUŠ). Nové postavenie základných umeleckých škôl a stupne umeleckého vzdelávania upravuje v tomto období Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväzujúca Vyhláška č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole (1) ktorá vymedzuje a dopĺňa spresnenie vo všetkých oblastiach fungovania základných umeleckých škôl.

Autori: 

PaedDr. Jana Paleschová, PaedDr. Eva Bruteničová, Ing. Arch. Edita Pavúrová

Oblasť školstva je výrazne determinovaná meniacimi sa podmienkami a s tým súvisiacimi zmenami v školách, vznikom nových požiadaviek, úloh a kompetencií učiteľov. Učiteľská profesia patrí k povolaniam, ktoré sú náročné a považované za nadmerne stresujúce, spôsobené nárokmi doby na jednotlivca. Čoraz častejšie sa vynárajú skutočnosti, že prvý rok učiteľov, po ukončení pregraduálnej fázy, v ich profesijnej dráhe je pre nich veľmi náročný a najťažší v celej ich kariére. Stretávajú sa s množstvom problémov, s disproporciou medzi vzdelávacou a výchovnou časťou edukácie.

Autori: 

Adriana Lančaričová, Jarmila Verbovská, Edita Pavúrová, Zuzana Madarasová, Eva Frišová

Predložený učebný zdroj je študijným materiálom pre pedagogických zamestnancov i odborných zamestnancov, ktorí chcú získať profesijné kompetencie požadované na výkon riadiacich činností.

Hlavným cieľom modulu je poznať teoretické východiská manažérskej etiky a jej význam pre úspešné riadenie školy alebo školského zariadenia a poznať silné a slabé stránky svojej osobnosti, svoje predpoklady a vedieť ich využiť v prospech riadenej školy alebo školského zariadenia.

Autori: 

PhDr. Ingrid Nosková, PhD., Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

Predložený učebný zdroj je študijným materiálom pre pedagogických zamestnancov i odborných zamestnancov, ktorí chcú získať profesijné kompetencie požadované na výkon riadiacich činností.

Hlavným cieľom modulu je poznať teoretické východiská manažérskej etiky a jej význam pre úspešné riadenie školy alebo školského zariadenia a poznať silné a slabé stránky svojej osobnosti, svoje predpoklady a vedieť ich využiť v prospech riadenej školy alebo školského zariadenia.