Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=568
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 8. október 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Tvorba učebných úloh zameraných analytickú geometriu s využitím interaktívneho softvéru GeoGebra.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 
  • nainštalovať softvér GeoGebra
  • poznať možnosti inštalácií SW Geogebra
  • poznať možnosti portálu geogebra.org
  • vytvoriť jednoduché výkresy v GeoGebre zamerané na úlohy z analytickej geometrie
  • navrhnúť a prezentovať učebné úlohy s využitím vlastných a iných dostupných výkresov
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie (mať základné praktické skúsenosti s využívaním materiálnych a technických prostriedkov vo vyučovaní)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8. 10. 2020 (15:00 - 16:30)

Úvod do vzdelávania, inštalácia SW Geogebra, portál geogebra.org

15. 10. 2020 (15:00 - 16:30)

Tvorba jednoduchých výkresov – súradnicová sústava, vektor, skalárny súčin, rovnice priamok, rovín a kružníc

19. 10. 2020 (15:00 - 16:30)

Tvorba jednoduchých výkresov - smerové a normálové vektory, výpočty uhlov a vzdialeností, vzájomná poloha priamky a kružnice

28. 10. 2020 (15:00 - 16:30)

Tvorba učebných úloh

5. 11. 2020 (15:00 - 16:30)

Tvorba učených úloh

12. 11. 2020 (15:00 - 16:30)

Prezentácie využitia navrhnutých učebných úloh v SW GeoGebra.

Poznámka: 
Podmienkou pre získanie potvrdenia o aktívnej účasti je 80% účasť na webinároch a záverečná prezentácia.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ