Ako zapracovať do ŠkVP NŠFG

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=713
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 16:00
Koniec podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 17:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja finančnej gramotnosti ako zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP.  Súčasťou  prezentácie budú praktické ukážky implementácie finančnej gramotnosti u žiakov so ŠVVP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov finančnej gramotnosti s podporou rozvoja funkčnej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP 

v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
vedúci záujmovej oblasti
nemám kariérovú pozíciu
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

16:00 -16:45 Návrh a tvorba NŠFG do ŠkVP, prezenčná online forma.
16:45 - 17:30 Edukačná aktivita, dištančná forma, online. Edukačná aktivita - prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ