Ako si naplánovať realizáciu projektu

Ako si naplánovať realizáciu projektu

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Ako si naplánovať realizáciu projektu

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základnej školy

Vzdelávacia oblasť: všetky

Kľúčové kompetencie:

 • gramotnosť
 • riešenie problémov
 • kompetencia vo vede
 • osobná a sociálna kompetencia

Hlavný cieľ:

 • plánovať vlastnú projektovú činnosť

 

Špecifické ciele:

Kognitívny:

 • zdôvodniť obsah plánu projektovej činnosti

Afektívny:

 • organizovať vlastnú činnosť v súlade s plánom

Psychomotorický:

 • vytvoriť plán (harmonogram) projektovej činnosti a v súlade s ním projekt zrealizovať

Prostredie: domáce

Forma a počty: individuálna, skupinová

Trvanie: 30  minút (dlhodobo súbežne s realizovaným projektom)

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Prezentovaná aktivita môže pomôcť žiakom naučiť sa naplánovať si čas a organizačné činnosti pri riešení projektového zadania.

Potrebný materiál: záznamový hárok, pero, (v prípade realizácie konkrétneho projektu vybraný materiál)

Opis postupu realizácie:

Úvodná informácia: Pri riešení projektu je nesmierne dôležité vhodne si rozplánovať jednotlivé kroky (plán) projektovej činnosti. Štandardne tento plán činnosti tvoria učitelia pre svojich žiakov. Niekedy ich plán žiakom nemusí vyhovovať. Ak by sa žiaci naučili vytvoriť si vlastný plán činnosti v rámci projektu na základe zadania a časového rámca projektu, mohli by zodpovednejšie  pristupovať k jeho dodržiavaniu.

 

Realizácia aktivity:

 1. Na papier napíšete názov (zadanie) projektu, príp. znenie projektovej úlohy a termínové ohraničenie jej riešenia.
 2. Pripíšete všetky činnosti (čiastkové úlohy), ktoré je potrebné realizovať pri riešení projektu.
 3. Činnosti (čiastkové úlohy) usporiadajte v potrebnej postupnosti aj s navrhnutým časovým ohraničením.
 4. Zrealizujte projekt podľa vytvoreného harmonogramu.
 5. Porovnajte plán projektu s jeho reálnym priebehom.

Poznámky pre učiteľa:

Ak žiaci plánujú harmonogram projektovej činnosti po prvý krát, je vhodné, aby si nezapisovali všetky činnosti do plánu naraz, ale plánovali ich vždy o jeden krok vopred. Keď žiak plní prvú úlohu, mal by už mať naplánovanú a zapísanú druhú. Keď rieši druhú, má naplánovanú a zapísanú tretiu. Do plánu si tiež zapisuje (odhadom), koľko by mu vyriešenie danej úlohy trvalo. Po vyriešení úlohy pripíše reálny čas trvania a porovná s odhadovaným. Plánovanie projektu a jeho realizácia môže prebiehať individuálne alebo skupinovo.

 

Reflexia:

 • Ako sa Vám darilo prácu si naplánovať?
 • Ktoré kroky (čiastkové úlohy) sa Vám podarilo odhadnúť? Ktoré nie?
 • Mali ste k dispozícii dostatok zdrojov?
 • Zdržalo Vás niečo neočakávané?
 • Aké poučenie si z tejto činnosti beriete do budúcna?

Uvedený postup navodzuje u žiakov dojem, že nie sú kontrolovaní učiteľom. Učia sa plánovať činnosti a dodržiavať vlastný časový harmonogram. Zamýšľajú sa nad vlastnou schopnosťou zorganizovať si čas na riešenie úloh.

Autor/Zdroj: RNDr. Erika Fryková, učiteľka profesijného rozvoja, Regionálne pracovisko MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje: HANSEN ČECHOVÁ, B. 2009. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetenci žáků. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-388-8

Prílohy na stiahnutie: Záznamový hárok – Záznam činností v projekte