Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Učitelia z celého Slovenska sa zúčastnili webinára, v rámci ktorého sa oboznámili s možnosťami využívania hier, ktoré žiaci hrávajú v domácom prostredí, v procese vyučovania. V rámci on-line seminára diskutovali o vybraných doskových i kartových stolových hrách, ktoré by mohli byť aplikovateľné v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom, ale aj domácom prostredí, napríklad aj v čase, keď sa vyučovanie v škole nedá realizovať. Výber jednotlivých hier bol v súlade s požiadavkami výkonového a obsahového štandardu z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami. Účastníci vzdelávania v závere vyhodnotili webinár ako inšpiratívny, s vhodnými podnetmi na aplikáciu vo výučbe a ocenili možnosť vzdelávať sa on-line, bez ohľadu na miesto bydliska.