Využitie fenoménu náhody vo výtvarnej výchove

Pojem náhoda vychádza z viacerých oblastí praxe od filozofie cez vedu až ku jeho uplatňovaniu v moderných dejinách výtvarného umenia. Fenomén náhody chápeme ako nepredvídateľnú koexistenciu dvoch alebo viacerých udalostí v rovnakom čase, prípadne ako šťastnú či nečakanú udalosť spôsobenú súhrou okolností. Náhodu môžeme cielene uplatniť aj v edukačnom procese výtvarnej výchovy.

Účastníci v rámci online vzdelávacej platformy realizovali praktické aktivity, pri ktorých využívali tvorbu škvrny ako spôsobu aplikácie náhody, rozvíjali citlivosť na vnímanie a vyhľadávali náhodné situácie v externom prostredí prostredníctvom média fotografie. V závere prezentovali navzájom vlastné skúsenosti z realizácie modelových úloh.  Interaktivitu trojdňového online seminára podporili praktické reakcie lektorov na zaslané čiastkové úlohy účastníkov vzdelávania (využitie línie a štruktúry náhodných situácii vo fotografii pre aktivity výtvarnej výchovy, viď fotografická príloha). Výtvarné činnosti s využitím náhody boli prezentované s potenciálom sprostredkovať objavovanie, oslobodiť žiakov od hodnotenia výsledkov na základe očakávanej dokonalosti, podporovať individuálne vyjadrovanie sa žiaka, odbúravať ostych a obavu z neúspechu prostredníctvom podpory spontánneho prejavu žiaka. 

Vzdelávacie podujatie prezentovalo možnosti prepojenia takto ponímanej výtvarnej výchovy s fyzikou a matematikou (napr. Brownov pohyb, jednoduché matematické operácie – sčítaj, odčítaj..., rozlišovanie veľkosti – malý, veľký, najmenší a pod.). Cieľovou skupinou vzdelávania boli učitelia MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovávatelia. 

 

Lektori a autori príspevku:
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

RP MPC Banská Bystrica