Vyšlo nové číslo občasníka BIGECHE

BIGECHE je odborno-metodický občasník pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl. Aktuálne bolo vydané číslo 23, ktoré obsahuje príspevky zamerané hlavne na príklady dobrej praxe v rámci predmetoch biológia, geografia, fyzika, informatika, špeciálna pedagogika a anglický jazyk. Novinky, zaujímavosti z oblasti vedy sú zastúpené v dvoch príspevkoch (biológia, environmentálna výchova a geografia).

Prvé číslo BIGECHE vyšlo v roku 2001. Pôvodne (ako to vyplýva aj z názvu) bol určený pre učiteľov biológie, geografie a chémie. V roku 2015 (od čísla 17) bol rozšírený na všetky vyučovacie predmety. Od roku 2016 (od čísla 18) je občasník určený pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl. Príspevky sa zameriavajú prevažne na námety didaktických postupov, ktoré môžu učitelia uplatniť vo svojej pedagogickej praxi. Časť príspevkov má odborný charakter reflektujúci neustály rast poznatkov jednotlivých vedných odborov, prípadne zmenu údajov v historickom kontexte.