Vplyv toxického stresu na psychický vývin dieťaťa/žiaka

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove 25. 08. 2020 realizovalo odborný seminár zameraný na vplyv toxického stresu na psychický vývin dieťaťa/žiaka. Zážitkovým učením sa účastníci odborného seminára oboznámili s pojmami stres a toxický stres, ktorý je každodennou súčasťou života ich žiakov. Prezentované metódy, po vhodnej modifikácii, môžu využiť vo výchovno-vzdelávacom procese. Kladne ocenené boli aj pozitívne príklady dobrej praxe.

Vzdelávanie bolo určené pedagogických zamestnancom, ktorí pracujú s deťmi/žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít a sú od útleho detstva vystavovaní toxickému stresu.

Účastníci odborného seminára sa zhodli na tom, že realizovaný seminár, s uplatnením zážitkových metód, významne prispieva k pochopeniu negatívnych prejavov dieťaťa/žiaka v procese edukácie. Obsah vzdelávania bol zameraný na rozvoj všetkých profesijnej kompetencie.