Vieme zvládať šikanovanie v školách?

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove zorganizovalo dňa 25. 8. 2020 odborný seminár na aktuálnu tému Vieme zvládať šikanovanie v školách? pod gesciou PhDr. Jarmily Verbovskej, učiteľky profesijného rozvoja. Lektorkami seminára boli odborné zamestnankyne CPPPaP Prešov PhDr. B. Žabecká, Mgr. J. Štofaňáková, Mgr. M. Szirmaiová, PhD. Vzdelávaním učitelia získali profesijné kompetencie v oblasti prevencie šikanovania a kyberšikanovania, ako aktuálneho fenómenu v školskom prostredí. Okrem základných informácií sa účastníci vzdelávania oboznámili s postupmi predchádzania šikanovania, kyberšikanovania v školách, ako aj možnosťami riešenia problémových situácií na konkrétnych príkladoch.

V závere účastníčky ocenili snahu MPC realizovať vzdelávania, k tak aktuálnym témam, ako je problematika šikanovania v školách.