Vážené učiteľky, vážení učitelia

Metodicko-pedagogické centrum pripravuje v školskom roku 2018/2019 nové čísla odborno-metodického časopisu Pedagogické rozhľady, ktorý sprostredkúva odborné články aj doplňujúce informácie k realizovaným vzdelávacím podujatiam a projektom. Časopis je okrem odborných príspevkov zameraný aj na publikovanie ukážok dobrej praxe a pedagogických skúseností, ktorých autormi sú učitelia z praxe.

Naším záujmom je osloviť na spoluprácu učiteľov zo všetkých typov škôl a ponúknuť im možnosť publikovať na stránkach časopisu.

Privítame príspevky, ktoré sú orientované na riadenie a manažment daného typu škôl, alebo príspevky venované inováciám, ktoré realizujete v rámci svojej pedagogickej praxe.

Radi uverejníme aj Vaše skúsenosti z inkluzívneho vzdelávania v príslušnom type školy, ale aj výťahy z úspešných atestačných prác a záverečných prác funkčného, príp. špecializačného vzdelávania.

 Do konca roka pripravíme tri monotematické čísla časopisu Pedagogické rozhľady, ktorých obsah bude zameraný na:

·         materské školy (číslo 3/2018), termín uzávierky 15. 09. 2018),

·         základné školy (číslo 4/2018), termín uzávierky 15. 10. 2018),

·         stredné školy (číslo 5/2018), termín uzávierky 15. 11. 2018).

 Rozsah príspevku je 6 – 12 normostrán v textovom editore MS Word (obrázky vo formáte jpeg, jpg). Pokyny na úpravu príspevkov: https://mpc-edu.sk/casopis/pedagogicke-rozhlady/pokyny-na-upravu

 

Príspevky zasielajte na adresu viera.stankovicova@mpc-edu.sk.