V Metodicko-pedagogickom centre sa začínajú atestácie po novom

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je atestačná organizácia na základe potvrdenia o oprávnení č. 1/2019 - AT vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 21. 11. 2019.

MPC organizuje atestačný proces v súlade s § 59 – 62 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 vyhlášky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Atestácia sa skladá z:

  • prípravy na atestačnú skúšku, ktorou je posúdenie atestačného portfólia a doplnenie atestačného portfólia,
  • obhajoby atestačného portfólia a
  • atestačnej skúšky.

K 30. 6. 2020 MPC prijalo 38 žiadostí o vykonanie atestácie. 4 žiadosti boli doručené bez atestačného portfólia, 5 žiadostí bolo po posúdení atestačného portfólia zamietnutých, so 4 žiadateľmi bol ukončený atestačný proces z dôvodu nedoplnenia atestačného portfólia do lehoty uvedenej v posudku. V stave posudzovania atestačného portfólia alebo posudzovania doplnenia atestačného portfólia je 15 žiadostí.

Na obhajobu atestačného portfólia a atestačnú skúšku boli na základe výsledku posudku atestačného portfólia alebo výsledku posudku doplnenia atestačného portfólia pozvaní 9 pedagogickí zamestnanci a 1 odborný zamestnanec v dňoch 8. 7. 2020, 10. 7. 2020 a 15. 7. 2020. Obhajobu atestačného portfólia a atestačnú skúšku vykonajú pred trojčlennou atestačnou komisiou, ktorú tvorí predseda a dvaja členovia. Predsedov atestačných komisií vymenovalo MŠVVaŠ SR a členov atestačných komisií vymenovala generálna riaditeľka MPC.

Atestačný proces pre odborných zamestnancov zabezpečuje MPC v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave najmä zabezpečovaním posudzovania atestačných portfólií odborných zamestnancov vo všetkých kategóriách a členstvom v atestačných komisiách.

Atestačný proces kontinuálne pokračuje prijímaním nových žiadostí, posudzovaním portfólií, ale aj poskytovaním konzultácií konzultantmi atestačného konania. Všetky uvedené činnosti vrátane členov atestačných komisií zabezpečujú učitelia profesijného rozvoja MPC.