Uvádzajúci pedagogický zamestnanec

Oblasť školstva je výrazne determinovaná meniacimi sa podmienkami a s tým súvisiacimi zmenami v školách, vznikom nových požiadaviek, úloh a kompetencií učiteľov. Učiteľská profesia patrí k povolaniam, ktoré sú náročné a považované za nadmerne stresujúce, spôsobené nárokmi doby na jednotlivca. Čoraz častejšie sa vynárajú skutočnosti, že prvý rok učiteľov, po ukončení pregraduálnej fázy, v ich profesijnej dráhe je pre nich veľmi náročný a najťažší v celej ich kariére. Stretávajú sa s množstvom problémov, s disproporciou medzi vzdelávacou a výchovnou časťou edukácie. Nepoznajú reálne modely edukácie a každodenného života školy, nemajú dostatočné skúsenosti s budovaním si hlbších vzťahov a porozumenia deťom/žiakom a rozvíjaním procesov ich učenia sa.
V tomto procese adaptácie začínajúcich pedagogických zamestnancov zohráva významnú úlohu uvádzajúci pedagogický zamestnanec, ktorý by mal byť pre začínajúceho pedagogického zamestnanca mentorom, múdrym radcom a facilitátorom. Na vykonávanie tejto pozície musí spĺňať kvalifikačné predpoklady, mať vykonanú 1. atestáciu a zároveň potrebuje mať absolvované špecializačné vzdelávanie v zmysle platnej legislatívy. Zároveň by mal mať dobré komunikačné zručnosti, poskytovať profesionálnu a osobnú podporu, mal by disponovať širokým spektrom vyučovacích štýlov a mať záujem o profesijný rozvoj začínajúceho pedagogického zamestnanca. V našich podmienkach je kompetenčný profil uvádzajúcich pedagogických zamestnancov rozpracovaný do troch oblastí profesijného štandardu.
Predkladaný učebný zdroj bol vytvorený na podporu rozvoja kompetencií uvádzajúceho pedagogického zamestnanca počas absolvovania špecializačného vzdelávania. Cieľom učebného zdroja je prezentovať základné informácie, ktoré súvisia s výkonom jeho špecializovanej činnosti v procese adaptačného vzdelávania.

Autori: 
PaedDr. Jana Paleschová, PaedDr. Eva Bruteničová, Ing. Arch. Edita Pavúrová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1478-8
Rok vydania: 
2021
Rozsah: 
125s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon uvadzajuci_pedagogicky_zamestnanec.pdf1,84 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
Mgr. Mária Oľšavská
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Aktívne učenie sa
Oblasť vzdelávania 2: 
PZ, OZ - pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec