Umenie komunikácie

Ambíciou učebného zdroja je ponúknuť inšpirácie na zlepšenie vlastného sebapoznania v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, a tým zlepšovať aj poznávanie iných a komunikáciu s nimi. Komunikácia je nevyhnutnou súčasťou spolužitia ľudí, je základom sociálnej percepcie, ale aj pilierom spoznávania seba samých. Ide o špecifickú a jedinečnú činnosť, v ktorej sa zúročuje skúsenostný a vedomostný aparát komunikátora, ale najmä sa v nej odráža osobnosť človeka a jeho pocitová platforma, preto sa ju oplatí zdokonaľovať a skúmať. Zámerom učebného textu bolo motivovať a pomôcť učiteľom, ktorí majú snahu rozvíjať svoje profesijné kompetencie a získať nové poznatky a zručnosti z oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie. Publikácia sprostredkúva v intenciách neverbálnej komunikácie špecifikáciu gestiky, mimiky a mikroexpresie tváre, proxemiky a významu teritória, posturiky (významu polohy a držania tela), haptiky (reči dotykov), olfaktoriky (reči pachov a vôní) a koloriky (reči farieb). Z oblasti verbálnej komunikácie sa zameriava na techniku reči, na dýchanie a na explikáciu suprasegmetálnych javov. Publikácia ponúka aj spôsob, ako viesť empatickú komunikáciu, ako analyzovať externý a interný systém komunikácie, či ako adekvátne formulovať spätnú väzbu.

V súčasnej dobe rastie záujem ľudí o cieľavedomé ovplyvňovanie vlastnej komunikácie a vlastného správania vzhľadom na dosiahnutie komunikačného cieľa, preto môže byť vytvorený študijný text nápomocný a inšpirujúci pri skvalitňovaní intrapersonálnej i interpersonálnej komunikácie v živote človeka.

Autori: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1441-2
Rok vydania: 
2019
Rozsah: 
65s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon i._noskova_umenie_komunikacie_.pdf1,39 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Jarmila Jakálová
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: