Učíme sa spoluprácou

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo dňa 25. 8. 2020 pre kolektív učiteľov Spojenej školy, Stred 305 v Turzovke vzdelávacie podujatie s názvom Učíme sa spoluprácou. Jeho obsah bol zameraný na rozšírenie kompetencií učiteľov v oblasti plánovania a realizovania vyučovania zavádzaním kooperatívnych stratégií a techník na podporu učenia sa žiaka. Aktivity boli zamerané hlavne na oblasť rozvíjania sociálnych kompetencií žiakov, zdôraznenie spolupráce v kooperatívnych formách učenia a spôsobu, ako pripravovať a viesť žiakov k optimálnemu učeniu sa prostredníctvom spolupráce. V aktivitách bola zvýraznená metodika kooperatívneho prístupu, ciele a princípy kooperatívneho vyučovania. Učitelia si pod vedením lektorky PaedDr. Anny Šurinovej sami na sebe overili konkrétne stratégie a techniky kooperatívneho vyučovania, počas ktorých si prehĺbili aj teoretické vedomosti z oblasti skupinového a kooperatívneho vyučovania. Súčasťou programu bola odborná diskusia zameraná na výmenu skúseností a námetov čerpajúcich z dobrej praxe účastníkov. Efektivitu podmienok vytvorených na spoluprácu žiakov mohli učitelia porovnať s tradičnými formami a metódami vyučovania. Uvoľnená atmosféra, podnetné edukačné prostredie, kooperácia účastníkov počas jednotlivých aktivít a v neposlednom rade aj záujem ďalších učiteľov o účasť na podujatí sú dôkazom zmysluplnosti a efektívnosti realizovaného podujatia.

                                                                         

Spracovala: Anna Šurinová