Tretia fáza národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

 

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (NP PoP), realizovaný od augusta 2019, vstúpil do tretej fázy implementácie:

  1. fáza: Kontinuálny prechod 111 ZŠ a 39 MŠ z národného projektu Škola otvorená všetkým vrátane podporných tímov (odborných zamestnancov a pedagogických asistentov/asistentov učiteľa – PA/AU).  

 

  1. fáza: Vyhlásenie výzvy pre MŠ, ZŠ a SŠ na zapojenie sa do národného projektu. Od 01. 02. 2020 sa uzatvárali zmluvy o spolupráci s vybranými školami. Túto etapu významne ovplyvnilo vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID–19 a následné prerušenie vyučovania na zapojených školách v NP PoP. Mimoriadna situácia spomalila procesy uzatvárania zmlúv o spolupráci a realizovaní výberových konaní na jednotlivé pracovné pozície a ich obsadzovanie v školskom roku 2019/2020.

 

  1. fáza: Postupné uvoľňovanie opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 umožnilo školám zavŕšiť rozbehnuté administratívne procesy súvisiace s podpisom zmlúv a realizáciou výberových konaní. V novom školskom roku 2020/2021 sú už podpísané zmluvy so všetkými vybranými školami, ktoré sa môžu v tomto období do projektu zapojiť (78 MŠ, 73 ZŠ, 77 SŠ). Ďalších 21 škôl, ktoré sú aktuálne zainteresované v iných projektoch, uzavrie zmluvy priebežne podľa dátumu ukončenia v danom projekte.

Školy prijali v septembri 242 nových zamestnancov, čo predstavuje nárast 23% oproti stavu k 31.8.2020. Tým sme dosiahli pokrytie 68,83 % personálnej podpory, t. j. 720 obsadených pracovných pozícií. Toto navýšenie priaznivo ovplyvní i výšku čerpania finančných prostriedkov z EÚ alokovaných v národnom projekte.

 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 „tzv. II. vlna“ a lokálne uzatváranie škôl sú faktory, ktoré výrazne zasahujú do samotného priebehu činnosti i do čerpania zdrojov. Naším cieľom je postupovať pri implementácii tak, aby projekt napomáhal zmierniť negatívne dopady pandémie v regiónoch. 

 

Súčasťou správy je prehľad o obsadenosti pracovných pozícií v konkrétnych školách:

Druh školy

 

Počet škôl

 

Prehľad o počte škôl vo väzbe na obsadenosť pracovných pozícií

Plne obsadené

Čiastočne obsadené

Neobsadené

Odstúpili

Iné projekty

Materské školy

78

20

54

2

2

 

Základné školy

205

88

88

6

2

21

Stredné školy

77

12

51

9

5

 

Spolu

360

120

193

17

9

21

 

Legenda:

 

 

 - škola, ktorá má všetkých zamestnancov, na ktorých má nárok

 

 - škola, ktorá obsadila pracovné pozície čiastočne

 

 - škola, ktorá nemala k 30. 09. 2020 obsadené pracovné pozície

 

 - škola, ktorá odstúpila od zmluvy

 

 - škola, ktorá bude zapojená do projektu po ukončení realizácie iného projektu, napr. V základnej škole úspešnejší I a II

 

 

Sumár

Druh školy

Plán

Počet obsadených pracovných miest

PA

AU

IT

Spolu

PA

AU

Školský psychológ

Šk. špec. pedagóg

Sociálny pedagóg

Spolu

v %

Materské školy

107

2

109

218

79

2

7,5

19,5

20

128

58,72

Základné školy

303

46

222,5

571,5

269

36

28

71,5

63,5

468

81,89

Stredné školy

142

7

109,5

256,5

69

6

25

18,5

6,5

124

48,34

Spolu

552

55

441

1046

417

44

60,5

109,5

90

720

68,83

Prílohy: