Tlačová správa k projektu Teach UP

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) sa v roku 2017 zapojilo ako jeden z partnerov do medzinárodnej spolupráce na projekte Teach UP (Teacher Upskilling Policy Experimentation).

Tento projekt je realizovaný v rámci programu ERASMUS+ a jeho koordinátorom je Európska školská sieť (EUN). Ide o konzorcium, ktoré zastrešuje 31 ministerstiev školstva v rámci Európy. Do projektu je zapojených 17 inštitúcií, 6 ministerstiev školstva a 11 nominovaných agentúr ministerstiev školstva. V každej krajine sú do projektu zapojené inštitúcie zamerané na profesijný rozvoj učiteľov a jedna univerzita zameraná na pregraduálnu prípravu učiteľov. Slovenskú republiku v projekte okrem MPC zastupuje aj Žilinská univerzita v Žiline.

Zámerom projektu TeachUP bolo skvalitniť pregraduálnu prípravu učiteľov (ITE) a podporiť ďalší profesijný rozvoj učiteľov (CPD). Cieľom projektu bolo tiež otestovať a overiť nové možnosti zlepšovania vzdelávania budúcich učiteľov a učiteľov pôsobiacich v školskej praxi prostredníctvom on-line tútoringu a mentoringu a porovnať ich s doteraz používanými on-line formami vzdelávania. Projekt mal taktiež za úlohu vytvoriť sieť zainteresovaných strán za účelom vedenia dialógu o návrhu, implementácii a hodnotení online vzdelávacích programov vytvorených v rámci masívnych otvorených online systémov (MOOC systémy).

Výsledky projektovej spolupráce a experimentálneho skúmania budú prezentované formou online konferencie, ktorá sa bude konať 3. júna 2020 od 14:30 hod.,webinárov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 5., 9. a 11. júna 2020 od 14:30 hod. Konferencia a webináre budú prebiehať v anglickom jazyku. Vysielanie z online konferencie môžu záujemcovia sledovať bez registrácie na adrese: http://www.stream.teachup.eun.org/.

MPC ako spoluriešiteľ projektu zverejní materiály, závery a podnety zo záverečnej konferencie a z webinárov na svojej webovej stránke https://mpc-edu.sk/, v časopise Pedagogické rozhľady https://mpc-edu.sk/casopis/pedagogicke-rozhlady/uvod a na facebooku MPC.