Témou vzdelávania učiteľov počas prázdnin bola autoevalvácia školy

V dňoch 26. a 27. augusta  2020 zrealizovalo detašované pracovisko MPC Trenčín v rámci plánu letných aktivít na SOŠ v Bánovciach nad Bebravou vzdelávanie pod názvom Autoevalvácia školy, školského zariadenia, ktorého sa zúčastnila riaditeľka školy a jedenásť učiteľov. Vzdelávanie pod odborným vedením Vladimíra Figela bolo rozčlenené na dve časti. Cieľom prvej časti bolo rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti autoevalvácie školy a  druhá časť bola zameraná predovšetkým na riešenie praktických úloh z danej problematiky na základe reálnych podkladov z vlastnej školy. Na základe získaných poznatkov  účastníci vzdelávania spracovali úlohy z dištančnej časti vzdelávania. Počas vzdelávania účastníci aktívne pracovali na riešení konkrétnych úloh súvisiacich s  výchovno-vzdelávacími procesmi v škole a aktívne diskutovali. Spätná väzba v závere stretnutia bola pozitívna, účastníci ocenili nielen poskytnutie študijných materiálov, ale aj možnosť prekonzultovania otázok súvisiacich s témou podujatia.