Téma zamestnateľnosti absolventov nie je učiteľom ľahostajná

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne realizovalo v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne v online prostredí odborný seminár Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce. Docent Zoltán Rózsa z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov poukázal na globálne trendy v procese výberu zamestnancov vo väzbe na predpokladané zmeny štruktúry profesií a meniace sa nároky na prípravu absolventov s novými zručnosťami a kompetenciami. V súvislosti so zamestnateľnosťou absolventov rezonovala téma nových možností vyhľadávania pracovných miest na trhu práce i celoživotného vzdelávania. Dekanka FSEV Eva Ivanová predstavila moderné prístupy k vzdelávaniu študentov univerzity. Miroslava Jakubeková z Metodicko-pedagogického centra zdôraznila potrebu včasného reagovania škôl na prípravu žiakov na povolania, ktoré prinesie štvrtá priemyselná revolúcia, označovaná ako Priemysel 4.0.
Na odbornom seminári sa zúčastnili výchovní poradcovia a učitelia základných a stredných škôl z rôznych krajov Slovenska spolu so zástupcami akademickej obce. Napriek tomu, že sa seminár realizoval v digitálnom prostredí, bol ukončený živou diskusiou, v ktorej sa vzácne dopĺňali pohľady účastníkov zo základných, stredných aj vysokých škôl.
Účastníci dostali materiály k odbornej prednáške v elektronickej verzii a ďalšiu študijnú literatúru. Prítomní pozitívne zhodnotili odborný seminár a v spätnej väzbe navrhli ďalšie možné témy odborných stretnutí.