Správa o realizácii národných projektov PoP a PoP II

         

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Metodicko-pedagogické centrum v roku 2020 pokračovalo v realizácii národného projektu PoP a začalo realizáciu nového národného projektu PoP II. Obidva projekty vytvorili podmienky na zabezpečenie nových pracovných miest pre pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU), členov inkluzívnych tímov (sociálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia a školskí psychológovia) a budovanie podporných tímov v  materských, základných a stredných školách, ale aj udržateľnosť projektov, na ktoré PoP a PoP II nadväzujú (udržateľnosť pracovných pozícií). Prostredníctvom novovytvorených pracovných miest bola vytváraná edukačná podpora deťom a žiakom, bez ohľadu na ich individuálne predpoklady, na realizáciu inkluzívneho vzdelávania priamo v školskom prostredí.

 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (NP PoP)

 

NP PoP začal svoju realizáciu v septembri 2019 a podporuje 317 škôl (74 MŠ, 176 ZŠ, 67 SŠ), čo predstavuje cca 798 pracovných miest financovaných z prostriedkov EÚ. V súčasnosti do projektu postupne vstupujú školy, ktoré boli doposiaľ zapojené v iných dopytovo orientovaných projektoch (v súčasnosti sa ich realizácia v uvedených projektoch končí), preto celkový počet zapojených škôl i vytvorených pracovných pozícií v školách postupne narastá.

„Prvá vlna koronakrízy v jarných mesiacoch nepriaznivo ovplyvnila proces uzatvárania zmlúv o spolupráci i realizáciu výberových konaní v školách. Prerušenie vyučovania a obmedzenie stretávania sa jednotlivé kroky spomalilo. Po letných prázdninách sme zaznamenali výraznejší posun, počet zapojených škôl i pracovných pozícií vzrástol,“ hovorí manažér projektu Juraj Panov.

 

Obsadenosť pracovných pozícií k 30. 11.2020 NP PoP 

Celkom


počet


počet


počet


Pedagogický asistent


83


282


77


442


Asistent učiteľa


2


41


6


49


Školský psychológ


9,50


34


32


75,5


Školský špeciálny pedagóg


26,50


83,30


18


127,8


Sociálny pedagóg


21


66,50


16


103,50


Spolu


142


506,80


149


797,80

 

 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP PoP II)

 

NP PoP II reagoval na požiadavky škôl, ktoré nebolo možné zapojiť do NP PoP, a na potreby ďalších škôl vytvárať pracovné pozície na podporu inkluzívneho vzdelávania. Spomedzi 1 287 prihlásených škôl bolo vybraných 1 012 škôl (266 MŠ, 668 ZŠ a 78 SŠ), ktoré sa do projektu zapájajú postupne od septembra 2020. K 30. 11. 2020 je v projekte zapojených 665 škôl (249 MŠ, 343 ZŠ, 73 SŠ), čo predstavuje podporu pre cca 1 346 pracovných miest.

 

Obsadenosť pracovných pozícií k 30. 11.2020 NP PoP II 

Celkom


počet


počet


počet


Pedagogický asistent


255


277


31


563


Asistent učiteľa


57,5


408,5


9


475


Školský psychológ


18


62,5


23,75


104,25


Školský špeciálny pedagóg


40,5


84


6


130,5


Sociálny pedagóg


19,5


40


13,5


73


Spolu


390,5


872


83,25


1345,75

 

 

„Zálohová platba v objeme 3 000 000 eur bola postúpená na náš účet 5. 11 2020. Projektové kancelárie hneď začali zapojeným školám refundovať náklady, ktoré vynaložili na mzdy asistentov a členov inkluzívneho tímu od zapojenia sa do projektu. Úhrady zo zálohovej platby budú realizované do konca roka 2020 až do úplného vyčerpania tejto sumy,“ hovorí vedúca projektovej kancelárie v Prešove Emília Várady.

 

Školy, ktoré neboli vybrané do projektu PoP II, nás priebežne žiadajú o informácie, akým spôsobom je možné pristúpiť do projektu. Prvé refundácie miezd naznačili, aký objem finančných prostriedkov je potrebný na podporu vytvoreného počtu pracovných pozícií. Aby bolo možné rozhodnúť o pristúpení ďalších škôl, je potrebné sledovať aktuálne čerpanie mzdových nákladov a odhadnúť mzdové náklady pre tie školy, ktoré boli vybrané, ale do projektu sa zapoja až po ukončení svojich aktivít v iných dopytovo orientovaných projektoch. Projektové kancelárie budú disponovať potrebnými informáciami najskôr začiatkom roka 2021. Následne posúdia, či je možné zaradiť do projektu aj ďalšie školy. 

 

Ďakujeme Vám za podporu, ale aj za Vaše vecné pripomienky a návrhy týkajúce sa zjednodušenia procesov a nastavenia finančných tokov. Počas realizácie národných projektov sme aj my identifikovali kritické miesta, ktoré spolu s Vašimi podnetmi plánujeme riešiť v spolupráci so sekciou štrukturálnych fondov začiatkom roka 2021.

 

Veríme, že vzájomnou spoluprácou, ústretovosťou a ochotou riešiť problémy sa nám v nasledujúcom období podarí úspešne realizovať obidva národné projekty.

 

Projektový tím MPC

Prílohy: