Spoznávame mesto Košice a jeho okolie

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach v dňoch 19. – 20. 08. 2020 realizovalo dvojdňový odborný seminár zameraný na aplikáciu vlastivednej vychádzky do vyučovania predmetov vlastiveda, prvouka, telesná a športová výchova s implementáciou prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra.

Podujatia sa zúčastnili učiteľky prvého stupňa košických základných škôl, ktoré uskutočnili vychádzku do lesoparku Hradbová s náučným chodníkom zvierat a oboznámili sa s rekonštruovaným hradbovým opevnením Košického hradu. Ani nepriazeň počasia neodradila účastníčky podujatia v realizácii zážitkových aktivít ako Pavučina, Cestujeme po slepej mape Slovenska a Môj strom a iné.

Účastníčky odborného seminára sa zhodli na tom, že didakticky pripravená vlastivedná vychádzka s uplatnením zážitkovej metódy významne prispieva k vytváraniu pozitívneho vzťahu žiakov k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine. Obsah vzdelávania tak prispel k rozvoju profesijnej kompetencie 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie a 2.3 Realizovať vyučovanie.