Špecifiká činnosti regionálnych pracovísk MPC

Hlavným cieľom MPC je umožniť pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení rozvoj profesijných kompetencií prostredníctvom široko koncipovanej ponuky vzdelávacích aktivít MPC v súlade s platnou legislatívou a prioritnými úlohami MŠVVaŠ SR. Ponuku MPC tvoríme a aktualizujeme postupne podľa potrieb praxe v súčinnosti MŠVVaŠ SR s rezortnými partnermi.

MPC je v priamom kontakte s pedagogickými a odbornými zamestnancom a riaditeľmi všetkých druhov škôl a školských zariadení vo všetkých regiónoch SR prostredníctvom 3 regionálnych a 6 detašovaných pracovísk a svojou ponukou reflektuje aktuálne potreby ich konkrétnej praxe. Dlhodobo udržiava partnerstvo so školami a školskými zariadeniami a podieľa sa na trvalo udržateľnom rozvoji výchovy a vzdelávania detí žiakov. V rámci odborno-metodickej pomoci MPC reaguje aj na požiadavky a špecifiká škôl a školských zariadení v rámci regionálnej pôsobnosti, podrobnejšie informácie sú uvedené v Správe o činnosti MPC za rok 2019 TU a v informačno-propagačných materiáloch regionálnych pracovísk Bratislava, Banská Bystrica, Prešov (prílohy).

Prílohy: