Rozvoj čitateľskej gramotnosti na 1. stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

V dňoch 18. a 19. augusta 2020 sa v priestoroch detašovaného pracoviska MPC v Komárne uskutočnilo dvojdňové vzdelávanie učiteľov prvého stupňa ZŠ s VJM. Počas prvého dňa sa účastníci oboznámili s rôznymi čitateľskými stratégiami využiteľnými v nižších ročníkoch ZŠ. Druhý deň bol venovaný využitiu prvkov zážitkovej pedagogiky vo vzdelávacom procese. Aktivity obidvoch dní mali praktický charakter, čo zúčastnení učitelia veľmi ocenili.