Rozprávka z You Tube

Rozprávka z You Tube

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

Názov: Rozprávka z You Tube

Cieľová skupina: deti predškolského veku

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb

Prostredie: domácnosť

Forma: individuálna

Trvanie: 30 min. (KMI poskytuje možnosť vlastného výberu a striedania činností)

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

 Pri koncipovaní príspevku sme mali na zreteli dve kritériá:

  • využiť rozprávku, ktorá je na primeranej úrovni po obsahovej aj estetickej stránke a je ľahko

  dostupná na You Tube;

  • poskytnúť rodičom nielen námet na činnosti s deťmi, ale upozorniť ich na možnosti rozvíjania  vedomostí   a zručností dieťaťa v domácom prostredí.

Ako ukážku sme si zvolili rozprávku Krtko a lízatko: https://www.youtube.com/watch?v=fHoE5g8HpjE (je pre deti predškolského veku ­­– primeraná dĺžkou, obsahom aj spôsobom spracovania). Navrhované aktivity je ale možné realizovať po akejkoľvek rozprávke, ktorú deti môžu sledovať na You Tube.

Potrebný materiál: papiere, farebné papiere, nožnice, farbičky, zošit, gombíky, látky

Opis postupu realizácie:

  • činnosti pred pozeraním rozprávky

Skôr ako si rozprávku pozriete, rozprávajte sa s deťmi o tom, čo viete o krtkovi, aké ďalšie zvieratká by mohli byť v rozprávke, čo krtko vymyslí s lízatkom. Odpovede si môžete jednou vetou spoločne „zapísať“, aby ste sa k nim po skončení rozprávky vedeli vrátiť.

Poznámka pre rodičov: Dieťa bude dej sledovať pozornejšie, trénujete pozornosť dieťaťa, trpezlivosť, jeho schopnosť sústrediť sa a počúvať s porozumením.

 

  • činnosti po skončení rozprávky
  1. Hry na rozvoj reči:

Spoločne si „prečítajte“ zapísané predpoklady a diskutujte o ich pravdivosti či postrehoch dieťaťa z   rozprávky. Striedajte sa s dieťaťom pri prerozprávaní deja rozprávky. Diskutujte s dieťaťom o tom, čo iné by sa ešte zvieratkám s lízatkom mohlo prihodiť, alebo čo by im dieťa poradilo. Spoločne vytlieskajte mená zvieratiek z rozprávky (rozprávame ako robot), porovnajte počet tlesknutí (dĺžku slova), zvýraznite a pomenujte prvé písmeno. Dieťa môže rozprávku (s Vašou pomocou) prerozprávať babke, súrodencovi a pod. Ak má Vaše dieťa problém s výslovnosťou, hrajte sa na zvuky: vietor, včielka, myška, lížeme lízatko, mňamkáme, mľaskáme (precvičenie jazyka, pier). Založte si Denník rozprávok, do ktorého si budete zapisovať názov spoločne  pozeranej rozprávky, hlavné postavy, prostredie, v ktorom sa dej odohráva, hlavnú zápletku a jej vyriešenie.

Poznámka pre rodičov: Dieťa sa učí hlavne samostatne, zrozumiteľne a spisovne rozprávať, počúvať s porozumením, odpovedať na otázky. Klaďte deťom doplňujúce otázky tak, aby rozprávali samostatne a tvorili dlhšie vety (používali napr. prídavné mená).

 

  1. Hry s matematikou:

Nakreslite/napíšte si zoznam zvieratiek z rozprávky, každé označte bodkou, spočítajte ich, prípadne očíslujte číslovkami. Vymýšľajte jednoduché príklady: ak pridáme jedno nové zvieratko, koľko ich budeme mať? Koľko musíme zobrať zvieratiek, aby nám zostalo len jedno? Namiesto zvieratiek si môžete zobrať napr. gombíky a  riešiť príklady ich pridávaním alebo odoberaním. Vytvorte  poradie zvieratiek podľa rozprávky, určite prvé, posledné, to, ktoré prišlo hneď po slimákovi, všetky, ktoré sú pred .......

Poznámka pre rodičov: Dieťa si vytvára predstavy o počtoch predmetov, matematických operáciách, číslach.

 

  1. Hry na „umelcov“:

Môžete s deťmi kresliť, maľovať dej rozprávky ako ilustráciu do Denníka rozprávok. Môžete vytvárať zvieratká z roliek od toaletného papiera, vystrihovať a nalepovať na papier zo starých látok a pod. Môžete si spolu vytvoriť vlastnú ilustrovanú rozprávkovú knihu o Krtkovi a lízatku. Kreslite s deťmi na väčší papier grafomotorické tvary: dlhé cestičky (uvoľňuje sa ruka pre nácvik písania), kreslite „lízatká“ – kruhy, trávu – rovné čiary, dážď – šikmé čiary, kopčeky pre krtka a pod. Trénujte s deťmi kreslenie ľudskej postavy - všetky časti tela v správnom počte (prsty, krk, uši, oblečenie a pod.). Malo by byť vidno, či je to chlapec alebo dievčatko. Spievajte s deťmi detské a ľudové piesne o zvieratkách, potravinách, môžete si k tomu vytvoriť vlastné hudobné nástroje (na internete nájdete veľa námetov).

 

  1. Hry na „športovcov“:

V rámci pohybových aktivít sa hrajte s deťmi na rôzne zvieratká – znázorňujte ich pohyb, ako behajú po lese, „cvičia“, hádžu si loptičku (stačia zmotané ponožky, aby si deti neublížili).

Poznámka pre rodičov: Možno nekreslíte, nespievate a necvičíte veľmi dobre, ale dôležité je s deťmi kresliť, spievať a cvičiť spoločne, často a s radosťou.

Autor/Zdroj:
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.,
učiteľ profesijného rozvoja, DP MPC Trnava